ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบ (Test Center)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่อง ของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยเป็นศูนย์
รวบรวม ข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการ
ของสถาบันต่างๆ โดยมีระบบต่างๆแบบ
อัตโนมัติ

   ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบัน
หรือ หมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือก
ทดสอบได้ ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบ
การเก็บและ สะสมคะแนนจะเป็น แบบ
อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามา
โดย ใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรม
อัตโนมัติจะรายงาน ให้ท่าน ทราบข้อมูล
ของท่านทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย

1. กิจกรรมที่ทำผ่านมานำมาขึ้น CME Credit ได้หรือไม่
ตอบ ได้ครับ ศ.น.พ. อนุโลมให้แพทย์สามารถนำกิจกรรมที่ทำนำมาขึ้นเครดิตได้ย้อนหลัง 1 ปี หมายถึง กิจกรรมที่แพทย์ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 สามารถนำมาขึ้น CME Credit ได้หมด

2. ใช้งาน E-mail ไม่ได้
ตอบ ระบบอีเมล์ที่แพทย์ได้รับจะเป็นอีเมล์สองระบบคือ เป็นทั้ง POP3 Mail และ Web Mail หมายถึง แพทย์สามารถเช็คอีเมล์นี้ได้ทั้งจากโปรแกรมอีเมล์ เช่น Outlook Express และ Browser เหมือน Hotmail or Yahoo Mail

3. แพทย์จะสมัครเป็นสมาชิกสถาบันหลัก / สมทบ ได้อย่างไร
ตอบ แพทย์ที่ทำงานอยู่ในสถาบันหลักหรือสมทบนั้นๆ จะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติครับ ไม่ต้องสมัคร

4. ขอเปลี่ยน Username & Password ได้หรือไม่
ตอบ เปลี่ยนได้เฉพาะ Password ครับ

5. รหัสที่เป็นตัวเลข 18 หลัก ของชุดข้อสอบมีความหมายอย่างไรบ้างครับ
ตอบ
ส่วนที่ หนึ่ง หมายถึง กลุ่มของกิจกรรม ซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่ม
ส่วนที่ สอง หมายถึง ประเภทของกิจกรรม มีทั้งหมด 32 ประเภท
ส่วนที่ สาม หมายถึง รหัสของสถาบันหลัก
ส่วนที่ สี่ หมายถึง รหัสของสถาบันสมทบ
ส่วนที่ ห้า หมายถึง เดือนและปี

6. จะทราบได้อย่างไรว่าสถาบันสมทบของตัวเองสังกัดสถาบันหลักใด
ตอบ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง www.ccme.or.th

7. ชื่อและนามสกุลแพทย์ไม่ตรงกับชื่อในฐานข้อมูลรายชื่อแพทย์และบัตรบาร์โค้ด
ตอบ ให้ติดต่อกับแพทย์สภา โทร.0-25901881

8. การประชุมต่างประเทศจะนำมาขึ้น CME Credit อย่างไร
ตอบ นำหลักฐานการประชุมเช่น ใบประกาศฯ นำมาขึ้นเครดิตกับสถาบันที่แพทย์ท่านนั้นทำงานอยู่หรือสถาบันหลักที่แพทย์สังกัดอยู่ โดยให้เครดิต ตามระเบียบของ ศนพ.

9. ทำบัตรบาร์โค้ดหายจะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้โทรแจ้งที่แพทยสภา โทร.0-25901881

10. สถาบันหลักจะตรวจสอบคะแนนของแพทย์ได้หรือไม่
ตอบ สถาบันหลักจะมีหน้า Control Panel ให้ทุกสถาบัน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันตนเองได้ทั้งหมด รวมถึงจำนวนกิจกรรมที่ได้ส่งขึ้นมายังฐานข้อมูลของ ศนพ.

11. หากลืม Password เข้าใช้ซอฟท์แวร์จะทำอย่างไร
ตอบ ให้ Uninstallation ซอฟท์แวร์ก่อน และลงใหม่

12. ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่เป็นแล้วจะรู้คะแนนของตัวเองได้อย่างไร
ตอบ ในการประชุมของราชวิทยาลัยหรือสมาคม ทาง ศนพ.จะมีเครื่องพร้อมซอฟท์แวร์ให้แพทย์ทุกท่านได้นำบัตรบาร์โค้ดมายิงเพื่อดูคะแนนตัวเองได้ครับ และเร็วๆนี้จะมีระบบการส่งแบบ SMS รายงานเครดิตต่อเดือน ให้กับแพทย์ที่กรอกเบอร์มือถือไว้ในแบบสอบถามออนไลน์ ได้ทราบครับ

13. สำหรับแพทย์ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศต้องทำอย่างไร
ตอบ เก็บเอกสารและหลักฐานที่แพทย์ท่านนั้นได้ทำและนำกลับมาขึ้นเครดิตยังสถาบันที่ตนเองสังกัดอยุ่ โดยอาศัยกฎเกณฑ์ของ ศนพ. เป็นหลัก และหากต้องการเครดิตแบบทันทีก็สามารถเข้ามาทำข้อสอบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกแห่งทั่วโลก

14. แพทย์ที่มีคลินิกส่วนตัว ไม่มีสถาบันให้สังกัด ถ้าเข้าร่วมประชุมวิชาการจะได้คะแนนหรือไม่
ตอบ ได้แน่นอนครับ เพราะสถาบันใดๆที่จัดกิจกรรมหากมีซอฟท์แวร์ CME แล้ว ต้องให้คะแนนแก่แพทย์ที่เข้าร่วมทุกท่านไม่จำเป็นว่ามาจากไหน หรืออยู่ภายใต้สถาบันตนเองหรือไม่ เพราะสิทธิ์ส่วนนี้เท่าเทียมกับหมดทั่วประเทศครับ หากสถาบันใดที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในสังกัด สิ่งที่ลำบากคือ แพทย์ในสถาบันนั้นก็จะต้องหากิจกรรมเข้าร่วมกับสถาบันอื่นเอง หรือเดินทางเพื่อมาเก็บคะแนนเอง ซึ่งทำให้ลำบากเหมือนกัน

15. การทำข้อสอบผ่านวารสารทางการแพทย์จะได้เครดิตอย่างไร
ตอบ ส่งคำตอบไปยังบริษัทฯเหล่านั้น และบริษัทฯจะทำการลงเครดิตให้กับแพทย์ที่ผ่านโดยใช้ซอฟท์แวร์ CMEชุด B ซึ่งต้องส่งไฟล์เครดิตของแพทย์ในแต่ละเรื่องที่ผ่านมายัง ศนพ. โดยตรง เพราะไม่สามารถส่งไฟล์ขึ้นไปยังฐานข้อมูลได้เอง ศนพ. จะเป็นฝ่ายตรวจสอบความถูกต้องเอง และจะทำการอัพโหลดให้เอง ดังนั้น อาจช้ากว่าระบบสอบแบบออนไลน์ที่แพทย์จะได้เครดิตทันทีที่ผ่าน

16. เข้าร่วมกิจกรรมมากมายแต่เมื่อตรวจเช็คคะแนนแล้ว ได้ CME Credit เป็น 0 เพราะสาเหตุใด
ตอบ ศนพ. ได้เริ่มให้สถาบันหลักทดสอบระบบ CME โดยอนุญาตให้อัพโหลดไฟล์กิจกรรมจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมายังฐานข้อมูล ศนพ. ตั้งแต่เดือนมกราคม 2545 และ ทำการลบไฟล์ทดสอบทั้งหมดออกในวันที่ 30 มีนาคม 2545 และ เริ่มให้สถาบันหลักและสมทบได้จัดส่งไฟล์กิจกรรมตนเองมายังฐานข้อมูล ศนพ.ได้ในวันที่ 1 เมษายน 2545 ดังนั้น บางสถาบันอาจยังอยู่ในช่วงการรวบรวมหรือปรับเปลี่ยนเพื่อมาใช้ซอฟท์แวร์กลางของ ศนพ. และกิจกรรมต่างๆ ศนพ. อนุโลมให้แพทย์ย้อนหลังได้ 1 ปี หมายถึงว่า กิจกรรมต่างๆ ที่แพทย์ทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2544 แพทย์ทุกท่านสามารถนำมาขึ้น CME Credit ได้ทั้งหมด ส่วนกิจกรรมใหม่ๆที่แพทย์บางท่านเพิ่งเข้าร่วมก็ต้องรอภายใน 2 เดือนในการที่จะให้สถาบันเหล่านั้นอัพโหลดไฟล์ขึ้นมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันด้วย บางสถาบันก็อัพโหลดไฟล์ให้ทันทีหลังเสร็จกิจกรรมนั้น บางสถาบันอาจล่าช้า ก็ต้องโทรไปสอบถามครับ

17. E-Mail ที่ ศนพ. แจกให้แพทย์ทั่วประเทศใช้ได้เฉพาะกับโปรแกรม Outlook Express หรือไม่
ตอบ อีเมล์ที่แพทย์ได้รับนั้น จะใช้งานได้ทั้งสอบระบบคือ POP3 Mail และ Web Mail หมายถึง แพทย์สามารถใช้งานได้ทั้งกับโปรแกรม Outlook Express และ เช็คเมล์โดยผ่าน Browser เช่น IE หรือ Netscape ได้เช่นกัน โดยใช้ username & password อันเดียวกัน ทำให้สะดวกในการใช้งานในองค์กรและตรวจเช็คอีเมล์ได้ทุกๆแห่งที่เดินทางไปได้

18. การทำข้อสอบออนไลน์ ทำกี่ข้อถึงจะผ่าน
ตอบ แล้วแต่การตั้งเกณฑ์ของสถาบันที่มาออกข้อสอบนั้นๆ ครับ
^ กลับสู่ด้านบน
| หน้าหลัก | แพทย์ (ทำข้อสอบ) | สถาบันหลัก | เจ้าหน้าที่ ศ.น.พ. | ออกจากโปรแกรม
คณะกรรมการ | เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ | คำถามที่พบบ่อย | ส่วนช่วยเหลือ | ติดต่อสอบถาม | ศ.น.พ. | แพทยสภา | Development Team
 
© Copyright 2002, Center for Continuing Medical Education (CCME). All Rights Reserved.