ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบ (Test Center)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่อง ของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยเป็นศูนย์
รวบรวม ข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการ
ของสถาบันต่างๆ โดยมีระบบต่างๆแบบ
อัตโนมัติ

   ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบัน
หรือ หมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือก
ทดสอบได้ ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบ
การเก็บและ สะสมคะแนนจะเป็น แบบ
อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามา
โดย ใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรม
อัตโนมัติจะรายงาน ให้ท่าน ทราบข้อมูล
ของท่านทั้งหมด


1. นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
ประธานกรรมการ

2. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช
รองประธานกรรมการ

3. นายแพทย์จิตตินัดด์ หะวานนท์
กรรมการ

4. นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
กรรมการ

5. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล
กรรมการ

6. แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์
กรรมการ

7. นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์
กรรมการ

8. นายแพทย์มานิต ศรีประโมทย์
กรรมการ

9. แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก
กรรมการ

10. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์
กรรมการ

11. นายแพทย์บุญชู กุลประดิษฐารมณ์
กรรมการ

12. แพทย์หญิงกมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
กรรมการ

13. นายแพทย์ไกรสร วรดิถี
กรรมการ

14. แพทย์หญิงจิตรา อนุราษฎร์
กรรมการ

15. นายแพทย์วิชัย วาสนสิริ
กรรมการนายแพทย์โชติศักดิ์ เจนพาณิชย์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์

 


^ กลับสู่ด้านบน
| หน้าหลัก | แพทย์ (ทำข้อสอบ) | สถาบันหลัก | เจ้าหน้าที่ ศ.น.พ. | ออกจากโปรแกรม
คณะกรรมการ | เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ | คำถามที่พบบ่อย | ส่วนช่วยเหลือ | ติดต่อสอบถาม | ศ.น.พ. | แพทยสภา | Development Team
 
© Copyright 2002, Center for Continuing Medical Education (CCME). All Rights Reserved.