ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบ (Test Center)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่อง ของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยเป็นศูนย์
รวบรวม ข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการ
ของสถาบันต่างๆ โดยมีระบบต่างๆแบบ
อัตโนมัติ

   ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบัน
หรือ หมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือก
ทดสอบได้ ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบ
การเก็บและ สะสมคะแนนจะเป็น แบบ
อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามา
โดย ใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรม
อัตโนมัติจะรายงาน ให้ท่าน ทราบข้อมูล
ของท่านทั้งหมด

       
 ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบ (Test Center) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยเป็นศูนย์รวบรวมข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการของสถาบันต่างๆโดยมีระบบต่างๆแบบอัตโนมัติ

     ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบันหรือหมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือกทดสอบได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ระบบการเก็บและสะสมคะแนนจะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามาโดยใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรมอัตโนมัติจะรายงานให้ท่านทราบข้อมูลของท่านทั้งหมด

User name
Password


^ กลับสู่ด้านบน
| หน้าหลัก | แพทย์ (ทำข้อสอบ) | สถาบันหลัก | เจ้าหน้าที่ ศ.น.พ. | ออกจากโปรแกรม
คณะกรรมการ | เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ | คำถามที่พบบ่อย | ส่วนช่วยเหลือ | ติดต่อสอบถาม | ศ.น.พ.