ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ทดสอบ (Test Center)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อ
เนื่อง ของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยเป็นศูนย์
รวบรวม ข้อสอบและข้อมูลทางวิชาการ
ของสถาบันต่างๆ โดยมีระบบต่างๆแบบ
อัตโนมัติ

   ระบบการสอบแยกเป็นแต่ละสถาบัน
หรือ หมวดวิชา ซึ่งท่านสามารถเลือก
ทดสอบได้ ตลอดเวลานอกจากนี้ระบบ
การเก็บและ สะสมคะแนนจะเป็น แบบ
อัตโนมัติทั้งหมด ซึ่งทุกครั้งที่ท่านเข้ามา
โดย ใช้รหัสผ่าน ระบบโปรแกรม
อัตโนมัติจะรายงาน ให้ท่าน ทราบข้อมูล
ของท่านทั้งหมด

     ศูนย์สอบแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ (ศ.น.พ.) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์การสอบ (Test Center) เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อแพทย์ทุกท่านตลอดจน เนื้อหาต่างๆ ที่จะนำเข้ามา โดยมีระบบฐานข้อมูลของแพทย์ ระบบข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบ ระบบสำรองข้อมูลต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งจะทำให้แยกเนื้อหาได้ชัดเจนขึ้น ดังนี้

1. CCME.OR.TH เป็นเว็บไซต์กลางของศ.น.พ.ที่รวมของกฏ ข้อบังคับต่างๆ คณะกรรมการฯ รายละเอียดด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ ศ.น.พ.
2. CMETHAI.ORG เป็นเว็บไซต์ของการสอบ ( Test Center) เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการใช้ และการปรับปรุง และขยายระบบต่างๆ ในอนาคต ตลอดจน ความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ

     นอกจากนี้ ศูนย์สอบแห่งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้กับแพทย์โดยแพทย์แต่ละท่านสามารถใช้รหัสผ่าน และจะมีข้อมูลแสดง ตลอดจนคะแนนที่สะสมไว้ได้ทันที และมีระบบอีเมล์ส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน ซึ่งท่านสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ทั้งทางด้าน Journal, Medical Research,MedLine,Medical News, Medical Event และอื่นๆ ได้ฟรี

     อนึ่ง โดยเจตจำนงค์ของ ศ.น.พ.ที่ต้องการให้ ศูนย์สอบแห่งนี้เป็นเสมือนศูนย์วิชาการของแพทย์ทุกๆท่านทั่วประเทศฯ เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ให้กับแพทย์ทุกๆท่านให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวิชาการ และข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านระยะทางอีกต่อไป และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ศูนย์สอบแห่งนี้ แพทย์ทุก ๆท่านถือได้ว่า ท่านได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีด้านวิชาการของวงการแพทย์ไทย

     ในส่วนของกิจกรรมอื่นๆ ที่แพทย์ได้เข้าร่วม และมีการให้คะแนนนั้น ศ.น.พ. ได้จัดทำซอฟท์แวร์ให้กับทุกสถาบันหลัก เพื่อให้สามารถเก็บคะแนนสะสมเอาไว้ และสามารถนำคะแนนนั้นเข้ามาเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯแห่งนี้ได้ตลอดเวลา โดยแต่ละสถาบันฯจะได้รับรหัสผ่าน ซึ่งคะแนนของแพทย์แต่ละท่านจะได้รับการปรับปรุงทันที

     ในด้านการสำรองข้อมูล (Back Up) นั้น จะแบ่งออกเป็นการสำรองข้อมูลทุกวัน และข้อมูลสำหรับให้แพทย์เข้ามาอ่านได้เพียงอย่างเดียว (Read Only Memory) และข้อมูลสำหรับคณะกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งเป็นระบบตรวจสอบที่เชื่อถือได้ และระบบสำรองแบบ Hard Copy เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น

     ระบบความปลอดภัย (Security) เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงสุด และความความเสถียรทางระบบสูงสูด (Stability) มีการบันทึกการผ่านเข้าออกจากระบบทุกเวลา และหากมีการสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้น จะสามารถนำระบบสำรองข้อมูลขึ้นมาใช้ได้ทันที

     ศูนย์สอบแห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิไฟเซอร์ ซึ่งได้เล็งเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศที่จะมีต่อการพัฒนาวงการแพทย์ของไทย โดยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเพื่อให้ศูนย์สอบแห่งนี้สามารถเสร็จได้ทันตามกำหนดเวลาของการบังคับใช้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟท์แวร์เก็บคะแนนเพื่อสถาบันหลัก ฝ่ายออกแบบระบบ, เซริฟเวอร์ของระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ซึ่ง ศ.น.พ. ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในการสนับสนุนมา ณ ที่นี้
^ กลับสู่ด้านบน
| หน้าหลัก | แพทย์ (ทำข้อสอบ) | สถาบันหลัก | เจ้าหน้าที่ ศ.น.พ. | ออกจากโปรแกรม
คณะกรรมการ | เกี่ยวกับศูนย์ทดสอบ | คำถามที่พบบ่อย | ส่วนช่วยเหลือ | ติดต่อสอบถาม | ศ.น.พ. | แพทยสภา | Development Team
 
© Copyright 2002, Center for Continuing Medical Education (CCME). All Rights Reserved.